YUV422SP转YUV422P | 迟思堂工作室
A-A+

YUV422SP转YUV422P

2014-09-08 11:22 我的程序代码 暂无评论 阅读 1,561 次

最近为了测试采集的YUV视频是否正确,不过用YUV播放器看不了YUV422SP的文件。为了让其正确播放,写了个转换函数,当然,没经什么优化。但作为测试手段,已经足够了。
下面给出YUV422SP转YUV422P格式的转换函数,当然,也包括了YUV420SP转YUV420P。代码没什么技术含量,不多说。

/**
yyyy yyyy
uv uv
->
yyyy yyyy
uu
vv
*/
void yuv422sp_to_yuv422p(unsigned char* yuv422sp, unsigned char* yuv422p, int width, int height)
{
  int i, j;
  int y_size;
  int uv_size;
  unsigned char* p_y1;
  unsigned char* p_uv;

  unsigned char* p_y2;
  unsigned char* p_u;
  unsigned char* p_v;

  y_size = uv_size = width * height;

  p_y1 = yuv422sp;
  p_uv = yuv422sp + y_size;

  p_y2 = yuv422p;
  p_u = yuv422p + y_size;
  p_v = p_u + width * height / 2;

  memcpy(p_y2, p_y1, y_size);

  for (j = 0, i = 0; j < uv_size; j+=2, i++)
  {
    p_u[i] = p_uv[j];
    p_v[i] = p_uv[j+1];
  }
}

/**
yyyy yyyy
uv uv
->
yyyy yyyy
uu
vv
*/
void yuv420sp_to_yuv420p(unsigned char* yuv420sp, unsigned char* yuv420p, int width, int height)
{
  int i, j;
  int y_size = width * height;

  unsigned char* y = yuv420sp;
  unsigned char* uv = yuv420sp + y_size;

  unsigned char* y_tmp = yuv420p;
  unsigned char* u_tmp = yuv420p + y_size;
  unsigned char* v_tmp = yuv420p + y_size * 5 / 4;

  // y
  memcpy(y_tmp, y, y_size);

  // u
  for (j = 0, i = 0; j < y_size/2; j+=2, i++)
  {
    u_tmp[i] = uv[j];
    v_tmp[i] = uv[j+1];
  }
}

本文最初于2013-04-15发表在CSDN博客如果本文对阁下有帮助,不妨赞助笔者以输出更多好文章,谢谢!
donate
给我留言