YUV格式学习:YUV422P、YV16、NV16、NV61格式转换成RGB24

对于YUV422的格式,网上有一大堆资料,这里就不说了。直奔主题,给出如何转换的函数,一如既往,只用代码说事。

YUV422有打包格式(Packed),一如前文所述。同时还有平面格式(Planar),即Y、U、V是分开存储的,每个分量占一块地方,其中Y为widthheight,而U、V合占widthheight,该种格式每个像素占16比特。根据U、V的顺序,分出2种格式,U前V后即YUV422P,也叫I422,V前U后,叫YV16(YV表示Y后面跟着V,16表示16bit)。另外,还有一种变态的半平面格式(Semi-planar),即Y单独占一块地方,但其后U、V又紧挨着排在一起,根据U、V的顺序,又有2种,U前V后叫NV16,在国内好像很多人叫它为YUV422SP格式;V前U后叫NV61。不过这种格式似乎不太受VLC欢迎(具体可去看看VLC的wiki)。
先给出YUV422平面格式的转换函数,如下:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
/**
内存分布
w
+--------------------+
|Y0Y1Y2Y3... |
|... | h
|... |
| |
+--------------------+
|U0U1 |
|... | h
|... |
| |
+----------+
|V0V1 |
|... | h
|... |
| |
+----------+
w/2
*/
void yuv422p_to_rgb24(YUV_TYPE type, unsigned char* yuv422p, unsigned char* rgb, int width, int height)
{
int y, cb, cr;
int r, g, b;
int i = 0;
unsigned char* p_y;
unsigned char* p_u;
unsigned char* p_v;
unsigned char* p_rgb;

p_y = yuv422p;
p_u = p_y + width * height;
p_v = p_u + width * height / 2;

if (type == FMT_YV16)
{
p_v = p_y + width * height;
p_u = p_u + width * height / 2;
}
p_rgb = rgb;

init_yuv422p_table();

for (i = 0; i < width * height / 2; i++)
{
y = p_y[0];
cb = p_u[0];
cr = p_v[0];

r = MAX (0, MIN (255, (V[cr] + Y1[y])/10000)); //R value
b = MAX (0, MIN (255, (U[cb] + Y1[y])/10000)); //B value
g = MAX (0, MIN (255, (Y2[y] - 5094*(r) - 1942*(b))/10000)); //G value

// 此处可调整RGB排序,BMP图片排序为BGR
// 默认排序为:RGB
p_rgb[0] = r;
p_rgb[1] = g;
p_rgb[2] = b;

y = p_y[1];
cb = p_u[0];
cr = p_v[0];
r = MAX (0, MIN (255, (V[cr] + Y1[y])/10000)); //R value
b = MAX (0, MIN (255, (U[cb] + Y1[y])/10000)); //B value
g = MAX (0, MIN (255, (Y2[y] - 5094*(r) - 1942*(b))/10000)); //G value

p_rgb[3] = r;
p_rgb[4] = g;
p_rgb[5] = b;

p_y += 2;
p_u += 1;
p_v += 1;
p_rgb += 6;
}
}

接着给出NV16、NV61转换成RGB的函数,如下:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
/**
内存分布
w
+--------------------+
|Y0Y1Y2Y3... |
|... | h
|... |
| |
+--------------------+
|U0V0U1V1 |
|... | h
|... |
| |
+--------------------+
w/2
UV交织为NV16,VU交织为NV61
可以与上一函数合并,但方便查看,还是不合并
*/
void yuv422sp_to_rgb24(YUV_TYPE type, unsigned char* yuv422sp, unsigned char* rgb, int width, int height)
{
int y, cb, cr;
int r, g, b;
int i = 0;
unsigned char* p_y;
unsigned char* p_uv;
unsigned char* p_rgb;

p_y = yuv422sp;
p_uv = p_y + width * height; // uv分量在Y后面
p_rgb = rgb;

init_yuv422p_table();

for (i = 0; i < width * height / 2; i++)
{
y = p_y[0];
if (type == FMT_NV16)
{
cb = p_uv[0];
cr = p_uv[1]; // v紧跟u,在u的下一个位置
}
if (type == FMT_NV61)
{
cr = p_uv[0];
cb = p_uv[1]; // u紧跟v,在v的下一个位置
}

r = MAX (0, MIN (255, (V[cr] + Y1[y])/10000)); //R value
b = MAX (0, MIN (255, (U[cb] + Y1[y])/10000)); //B value
g = MAX (0, MIN (255, (Y2[y] - 5094*(r) - 1942*(b))/10000)); //G value

// 此处可调整RGB排序,BMP图片排序为BGR
// 默认排序为:RGB
p_rgb[0] = r;
p_rgb[1] = g;
p_rgb[2] = b;

y = p_y[1];
if (type == FMT_NV16)
{
cb = p_uv[0];
cr = p_uv[1];
}
if (type == FMT_NV61)
{
cr = p_uv[0];
cb = p_uv[1];
}

r = MAX (0, MIN (255, (V[cr] + Y1[y])/10000)); //R value
b = MAX (0, MIN (255, (U[cb] + Y1[y])/10000)); //B value
g = MAX (0, MIN (255, (Y2[y] - 5094*(r) - 1942*(b))/10000)); //G value

p_rgb[3] = r;
p_rgb[4] = g;
p_rgb[5] = b;

p_y += 2;
p_uv += 2;
p_rgb += 6;
}
}

参考资料:
http://www.fourcc.org/yuv.php
https://wiki.videolan.org/YUV/

李迟 2015.8.5 晚上